Handbike challenge

Tijdstippen:

23/9 13u - 15u Handbikeroute 4 x 5 km (Sporta - Oevelse dreef - Torendreef - Zwarte Heide - Geneinde - Ovelse dreef)
24/9 11u - 13u Handbike route 4 x 5 km (Sporta - Oevelse dreef - Torendreef - Zwarte Heide - Geneinde - Ovelse dreef)

GPX Handbike

Day run

Tijdstippen:

23/9 09u - 13u Looproute van 4 x 10,5 km van Sporta - Westerlo - Sporta
23/9 15u - 19u Looproute van 4 x 10,5 km van Sporta - Westerlo - Sporta
24/9 07u - 11u Looproute van 4 x 10,5 km van Sporta - Westerlo - Sporta

Night run

Tijdstippen:

19u - 23u Looproute van 42 km van Sporta - AZ Herentals - Sporta
23u - 03u Looproute van 42 km van Sporta - Thomas More Geel - Sporta
03u - 07u Looproute van 42 km van Sporta - Averbode - Sporta